fbpx

Adatvédelmi irányelvek

 

 

Adatkezelés (GDPR)

 

Kedves Vendégeink!

 

www.villatolnai.com oldalon egy online foglalási rendszer

érhető el, amely útján a Villa Tolnai apartmanházba nyílik lehetőségük szállást
foglalni.

 

Tájékoztatom Önöket, hogy a foglaláshoz bizonyos, az
alábbiakban részletezett személyes adataiknak a megadása szükséges a foglalás
sikerességéhez, az adatok kezelése az adatvédelmi irányelvek alapján történik.

 

Az adatok kezelésével összefüggésben az adatkezelő ezúton
tájékoztatja Önöket a honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes
adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, a személyes adatok
védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az
érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.
Tájékoztatom, hogy az adatvédelmi irányelvek betartásával,  a
rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és
nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

 

Tájékoztatom továbbá, hogy a személyes adatok kezelésének
jogi szabályozása alapvetően változik 2018. május 25. napjától, ugyanis ezen
időponttól kezdve kötelezően alkalmazandó az Európai Parlament és a Tanács (EU)
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679.
rendelete (a továbbiakban: GDPR – Adatvédelmi irányelvek).

 

A honlapon keresztül történő online foglalással, mint
felhasználó elfogadja jelen adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban: Adatvédelmi
Tájékoztató, Adatvédelmi irányelvek) rendelkezéseit.

 

I.

 

Alapfogalmak

 

személyes adat: az azonosított vagy azonosítható természetes
személyre (érintettre) vonatkozó, vele kapcsolatba hozható információ –
különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai,
fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára
jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó
következtetés.

adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok
összessége;

érintett: bármely információ alapján azonosított vagy –
közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó
technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához
alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve
hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy,
illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos
az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

adatvédelem: az összegyűjtött adatvagyon sérthetetlenségét,
integritását, használhatóságát és bizalmasságát lehetővé tevő technológiák és
szervezési módszerek összessége;

adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérülése, amely
a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy
jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan
közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az
adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen
gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása
vagy megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, közlése, továbbítása, terjesztése,
vagy egyéb módon történő nyilvánosságra hozatala, illetve hozzáférhetővé
tétele, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és
megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása,
fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására
alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép)
rögzítése.

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal
együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a
felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az
adatfeldolgozóval végrehajtatja.

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy
számára történő hozzáférhetővé tétele.

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon,
hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok
megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és
egyértelmű kinyilvánítása, amely konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapul, és
amellyel az érintett nyilatkozat, vagy a megerősítést félreérthetetlenül
kifejező cselekedet útján beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok –
teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Hozzájárulásnak minősül, ha az érintett az internetes honlap
megtekintése, illetve a foglalás véglegesítése során egy erre vonatkozó jelölőnégyzetet jelöl be,
vagy a ‘Feliratkozom’ gombra kattint, valamint bármely egyéb
olyan nyilatkozat vagy cselekedet, amely az adott összefüggésben az érintett
személyes adatainak tervezett kezeléséhez való hozzájárulását egyértelműen
jelzi.

 

kötelező adatvédelmi irányelvek: amennyiben az adatkezelést törvény
vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi
önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő
hozzáférhetővé tétele.

profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének
bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes
személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a
munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz,
személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez,
tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy
előrejelzésére használják.

II.

 

Az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei

 

Adatkezelő neve:      

Tolnai Zoltán

 

Adatkezelő elérhetősége:

 

Cím: 1039 Budapest,
Mátyás király út 24.

 

Telefonszám: +36-20-9-427-401

 

E-mail cím: info@villatolnai.com

 

III.

 

Adatkezelés, adatvédelmi irányelvek célja

 

Adatkezelő a Vendégek személyes adatait a következő célokból
kezeli:

 

Elsődlegesen a Vendégházba történő foglalás céljából
szükséges bizonyos, a későbbiekben részletezett személyes adatait megadni.

Szükségünk van továbbá személyes adataira a szállásról történő számla kiállításához. 

A foglalással kapcsolatos kommunikáció szempontjából is
fontos személyes adatainak megadása, annak érdekében, hogy ha bármilyen olyan
lényeges körülmény bekövetkezik, amiről szükséges tudnia, arról tájékoztatni
tudjuk.

 

IV.

 

Az adatkezelés jogalapja

 

Adatkezelő a vendégek személyes adatait az alábbi jogalapból
kezeli:

 

A III. a) pontjában foglalt cél esetében a GDPR 6. cikk (1)
bekezdés b) pontja, vagyis olyan szerződés teljesítése, amelyben a Vendég, mint
érintett az egyik fél.

A III. b) pontjában foglalt cél esetében a GDPR 6. cikk (1)
bekezdés c) pontja, vagyis az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítése, mégpedig az adatkezelőre háruló bizonylat, számla készítési
kötelezettség.

A III. c) pontjában foglalt cél esetében a GDPR 6. cikk (1)
bekezdés a) pontja alapján történik az adatok kezelése, annak érdekében, hogy a
szerződéses jogviszonyból eredő lényeges körülményekről megfelelően
tájékoztatni tudjuk.

 

A fentieken felüli egyéb célból, illetve egyéb jogalapon
történő adatkezelés szükségességének felmerülése esetén adatkezelő egyedileg,
az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatni köteles az érintettet a
végezni kívánt adatkezeléssel kapcsolatos minden fontos információról és az
azzal kapcsolatos jogaikról.

 

V.

 

A kezelt adatok köre

 

Adatkezelő honlapján működő online foglalási felület
igénybevétele külön regisztrációhoz nem kötött, azonban a foglaláshoz az alábbi
személyes adatok megadása szükséges:

 

Név (családi és utónév),

Telefonszám,

E-mail cím,

Számlázási cím

VI.

 

Az adatkezelés időtartama

Az adatok kezelése a Vendég telefonszáma és email címe vonatkozásában a foglalás 

időpontjának megadásától kezdődik és a Vendégnek a Vendégházból történő

távozását követően törlésre kerül. 

A Vendég

nevének és számlázási címének vonatkozásában a számviteli törvényben foglalt 

ideig, 8 (nyolc) évig történik az adatok kezelése, ezt követően adatkezelő

megsemmisíti azokat. 

 

VII.

 

Adatbiztonság

 

Adatkezelő minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa
a Vendégek által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati
rendszer, mind az adatok tárolása, őrzése során.

Az adatkezelő

honlapján keresztül működő foglalási rendszer egy külső védett tárhely

szolgáltatónál került elhelyezésre, amely tárhelyen kezelt adatokhoz a 

szolgáltató nem férhet hozzá. Adatkezelő munkafolyamatait jelszóval és

vírusirtóval védett számítógépen végzi. 

 

VIII.

 

A Vendég jogai és jogérvényesítési lehetőségei

 

A Vendég jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést
kapjon arra nézve, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha
folyamatban van, akkor tájékoztatást kapjon a kezelt adatairól, és az
adatkezelést érintő minden releváns információról.

A Vendég kérheti, hogy adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az
adatkezelés célját kérheti személyes adatainak kiegészítését.

 

Ön kérheti személyes adatainak törlését, kivéve, ha az
adatkezelés szükséges az adatkezelő jogi kötelezettségeinek teljesítéséhez vagy
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
Adatkezelő a személyes adatot indokolatlan késedelem nélkül törli, ha az adat
kezelése jogellenes, az hiányos, vagy téves, az adatkezelés célja megszűnt,
vagy a tárolás határideje lejárt, illetve azt bíróság vagy hatóság elrendelte,
illetve törlése az adatkezelőre vonatkozó, jogszabályban foglalt kötelezettség
teljesítéséhez szükséges.

Ha az adatkezelő személyes adatot az érintett hozzájárulása
folytán kezel, az érintett ezen hozzájárulását visszavonhatja. Amennyiben az
adatkezelésnek nincs más jogalapja, az adatkezelő a visszavont hozzájárulással
érintett személyes adatot törli.

A Vendég jogosult arra, hogy kérésére adatkezelő korlátozza
az adatkezelést, ha

a Vendég vitatja a személyes adatok pontosságát – a
pontosság ellenőrzéséhez szükséges ideig;

az adatkezelés jogellenes, de a Vendég ellenzi az adatok
törlését és a felhasználás korlátozását kéri;

adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés
céljából, de az érintett igényli azokat jogi igényének előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

az érintett tiltakozik adatainak közérdekből vagy az
adatkezelő, illetve harmadik személy jogos érdekén alapuló kezelése ellen.

A korlátozás ideje alatt az adatkezelő a személyes adatokat
a tároláson kívül más célra nem használhatják.

 

A Vendég jogainak gyakorlása esetén adatkezelő megvizsgálja
az érintett kérelmét, és a szükséges intézkedéseket megteszi, és ezekről,
illetve ezek elmaradásának indokairól a kérelem kézhezvételét követő egy
hónapon belül tájékoztatja a Vendéget.

Jogérvényesítés:

A Vendég az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét az I.
pontban foglalt adatkezelő részére, az ugyanitt rögzített címre, vagy e-mail
címre küldheti meg.

 

Jogainak megsértése esetén az érintett az adatkezelő címe
szerint illetékes törvényszékhez, vagy – választása szerint – a lakóhelye,
ennek hiányában pedig tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez
fordulhat és keresetet nyújthat be.

 

A Vendég továbbá panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet Fasor
22/c., a továbbiakban: NAIH), és vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással,
hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatosan jogsérelem következett be vagy
annak közvetlen veszélye áll fenn.

 

Köszönjük a foglalási szándékot!
Hamarosan jelentkezünk!

Keress minket bizalommal!

Foglalás

Az elérhetőség ellenőrzéséhez kérlek töltsd ki az alábbi űrlapot és mi visszajelzünk Neked a részletekkel.

A ‘Küldés’ gombra kattintásával elfogadásra kerülnek az Adatvédelmi irányelvben foglaltak.